757

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی آتشی

مدیر : قدس پركاسي

آدرس : تهران شهرك وليعصر - اول جاده ساوه - خ حيدري شمالي - روبروي داروخانه حسن زاده - ش 278
شماره تلفن : 66216423