6556

آموززشگاه خیاطی و گلدوزی اعیانفرد

مدیر: اشرف اعيانفرد


نشانی: تهران -  خ شريعتي - دوراهي قلهك كوچه شهيد حميد صديق بن بست ياسمن - شماره 1
شماره تلفن: 22264017