7674_copy

آموززشگاه خیاطی و گلدوزی بابونه

مدیر: مريم ايماني

منطقه شهرداری: 2
نشانی: تهران شهرآرا - نبش نيايش - نبش كوچه ابوذر - شماره 1
کد پستی: 1443863511
شماره تلفن: 66520020
شماره دورنگار: 66520020