08989

آمورش تخصصی سه تار

به همراه وزن خوانی جهت درک صحیح ریتم و تشریح مبانی موسیقی ایرانی

آموزش خصوصی در محل شما

تماس : 09198064585   -  22684359