5

 

طباخی و كله پزی کاشانی
نشانی : تهران - تهران - م. شهرزیبا - جاده سولقان - روبروی زینعلی شمالی
تلفن : ۴۴۳۰۴۹۰۳