00554

طباخی و کله پزی و حلیم عمو اکبر 

تماس : 33123464

آدرس :  تهران -منطقه 12 - 15 خرداد - بازارچه نایب السلطنه - پ. 16