77567

سوپر پروتئين الهيه

به مديريت: آقاي سليمان پور

پروتئين : گوشت و مرغ و جزئی و کلی برای منازل و مجالس و جشن ها و  رستوران ها و سفره خانه ها و آشپزخانه ها و تالار ها ....


آدرس تهران : خيابان فرشته خ آقا بزرگي روبوري استانبول سوپر پروتئين الهيه
تلفن: 22231315 - 09126443195 - 22217487دورنگار: 09126441624