kitchen1

یک کشوی بسیار کاربردی در آشپرخانه برای مجزا کردن کفگیر و نلاقه و قاشق و چنگال های از یکدیگر .

ظروف استیل جای قاشقی متحرک است و میتوان هنگام احتیاج هرکدام از جای قاشقی ها را کاملا بیرون آورد . اینطوری دیگر کفگیر  ملاقه ها در کشوی آشپرخانه فله ای و درهم قرار نمیگیرند .