1ham4

رستوران ایرانی آپادانا 
آدرس : آلمان - هامبورگ
Apadana RestaurantRestaurant
Grindelhof 77 20146 Hamburg
تماس : (040) 32032570