976977

موسسه نطافتی پردیس  شماره ثبت: 386368

نظافت منازل، شرکتها و راه پله ها
ارائه خدمات جهت نظافت محیط کار و زندگی شما با پرسنل مجرب و متعهد(خانم و آقا)پذیرای و میهماندار , کودکیار و نگهداری سالمند
رزرو شبانه روزی : 09195551146
تلفن : 26408392    -  3 ,  88972115  -  6  , 66406057
26408392   - 3
88972115-6      -    66406057