054677

 

اعزام نظافتچی، خدمتکار، سرایدار و مراقب قراردادی
اعزام میهماندار پذیرایی مجالس با کادر مجرب
انجام کارهای نظافتی بصورت کنترات

پرسنل تحت پوشش قرارداد بیمه

تماس : 09122111523

 

77225086 ، 22271827  ،88515214   ،77412694