0ص3564

شرکت خدمات نطافتی و نیروی انسانی پیشگامان

شماره ثبت  29332
اعزام نیرو به تمام نقاط 
نظافت و پذیرایی و ادارات و منازل و ....
شبانه روزی
مديريت ۰۹۱۲۱۵۴۱۲۷۸  -   ۴۴۷۵۷۴۸۷  -  ۴۴۲۷۸۹۵۹
شمال ۲۲۷۵۷۸۰۲ جنوب ۳۳۴۵۴۱۸۱ شرق  ۷۷۹۳۰۰۴۵