t67676

انواع حرارت سنج یا ترمومتر  آشپزی  thermometer  برای اینکه بدانید داخل بافت انواع گوشت ها مغزپخت شده یا خیر .meat thermometer

 a665

و نیز نوعی دیگر وجود دارد که دماسنج شهد یا شربت نام دارد برای اینکه بدانیم ایا شریت یا شهد به حرارت دلخواه رسیده یا خیر. candy /sugar  thermometer

 قوام آمدن شهد یا شربت 7

بوقلمون بریان درسته کلاسیک ( روز شکرگزاری )