h6545

با چند تیغه هم راستا برای خرد کردن سریع سبزیجات