kitchen_utensil39

 

این گیره سنگین پس از باز کردن , روی سرپوش آلومینیمی ماست و شیر و بستنی قرار میگیرد .