sfoodcourt165

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 1

ابتدا از کلیه قوانین و محدودیتهای حفاظت آب که ممکن است در محل زندگیتان اعمال شوند، آگاه شوید و از آن تبعیت کنید. از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما به آن وابسته است. هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگر مسئول پرداخت آب بهاء است، آب را هدر ندهید.

صرفه ویی و همکاری در روش های صرفه جویی وظیفه فردی ماست و باید به کودکان خود بیاموزیم .هرسال به فرا رسیدن ایام نوروز و تابستان شاهد بروز این مشکل هستیم . پس از هم اکنون باید فکر آنرا کرد .