sfoodcourt166

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 2

موقع مسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید. به کودکان بیاموزیم که با یک لیوان آب چگونه میتوانند دندان ها خود را مسواک بزنند و هنگام مسواک زدن لزومی ندارد آب باز بماند . اگر این نکته را رعایت نکنند شاید روزی نه چندان دور آبی برای مسواک زدن نباشد .

الگوی مصرف قدیمی را رها کنیم . هم خود بیاموزیم و هم به فرزندان مان بیاموزیم .