sfoodcourt167

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 3

موقع شامپو و چنگ زدن موهای سر در هنگام استحمام، شیر آب را ببندید.هنگام استحمام در فاصله بين شستن بدن و سرشويي، لزومي ندارد که شيرآب به طور پيوسته باز باشد.

تداوم جریان اب یعنی مقادیر زیادی اتلاف آب . قدر داشته هایی که ممکن است روزهای دیگر نداشته باشیم را بدانیم .