sfoodcourt1679

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب  5

برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از آبیاری قطره ای صرفه جویی کننده آب استفاده کنید. آب شرب فقط برای خوردن است . از آب مصرفی خوراکی برای آبیاری فضای سبز استفاده نکنیم .

در ساعاتی این کار را انجام دهیم که تبخیر اب به حداقل برسد و اب هدر نشود .