sfoodcourt1681

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 7

از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید؛ و برای آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد، انرا چند ساعت قبل در هوای آزاد قرار دهید.