4565465

برای جلب مشتری در رستوران مردم چه کارها که نمیکنند ؟ معلوم نیست انجمن حمایت از حیوانات سرش کجا گرم است که این دو زبان بسته را این چنین استثمار کرده اند و به جای حقوق به آنها لوبیای سویا میدهند !! ولی مشتریان از بازی با آنها در رستوران کلی لذت میبرند .

322r3

یک رستوران در توکیو ژاپن دو میمون را بعنوان گارسون به استخدام در آورده . میمون ها لباس انسان به تن دارند و گهگاهی این دو میمون ماسک به صورت میزنند .

5345ق

صاحب رستوران برای اینکه از پرداخت دستمزد به کارگران خود عاجز بود دست به این اقدام زده و از این دو خیلی هم راضی است !! یکی از آنها برای گرفتن سفارش مشتریان و دادن دستمال خدمت میکنند .

163fe43

این دو میمون به دلیل مقررات انجمن حمایت از حیوانات در شیفت‌ های دو ساعته در رستوران کار می‌کنند . مدیر رستوران این دو میمون را از چند سال قبل در منزلش نگهداری می‌کرده  و اکنون پس از بزرگ شدن توانسته اند در رستوران کار کنند . مطلب و عکسها از نت