از پایگاه سازمان غذا و دارو ایران
1- هدف
این آيين نامه اجرایی به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق تولیدکنندگان برای تولید محصولات سالم تر غذایی و آشامیدنی و همچنین تعریف شرایط و نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت به فرآورده های غذایی و آشامیدنی تولید شده در کشور که دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت می باشند تهیه و تدوین گردیده است.
2- تعاریف
2-1- فرآورده ایمن و سالم
فرآورده ای است که از مواد اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی تولید و عرضه شده و علاوه بر حداقل ویژگیهای مورد انتظار و خواص ذاتی خود دارای ویژگیهایی است که در ارتقاء ایمنی و سلامت مصرف کننده مؤثرمي باشد.
2-2- نشان ايمني و سلامت
نشاني ايمني و سلامت كه در اين آئين نامه نشان ناميده مي شود از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به فرآورده های غذايي و آشاميدني ایمن و سالم كه الگوي سلامت و ايمني موضوع اين آئين نامه را رعايت نموده اند اعطاء مي شود و نگاره آن سيب سبز رنگي است كه نماد سلامت بوده و عبارت ايمني و سلامت دركنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان مي توانند نگاره آن را روي برچسب محصول توليدي خود درج نمايند.
2-3- کمیته اعطاء نشان
کمیته ای است که درخواست متقاضیان دریافت نشان را مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت فرآورده های واجد شرایط را برای دریافت نشان تایید می نماید. اعـضاء این کمیته به شـرح زیر و برای مدت 4 سال با حکم وزیر بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی منصوب می شوند.

- معاون غذا و دارو ( رئیس کمیته)
- مدیر کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ( دبير)
- مدیر کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
- نماینده تام الاختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- نماینده تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- نماینده تام الاختیار معاونت سلامت وزارت متبوع
- يك نفر مشاور در زمينه تغذيه به پيشنهاد معاون سلامت و يك نفر مشاور در زمينه صنايع غذايي به پيشنهاد معاون غذا و دارو

3- مسئولیت اجرایی
مسئول اجرای این آيين نامه اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی بوده و نظارت بر حسن انجام امور و پایش فعالیتهای مربوط بر عهده کمیته اعطاي نشان خــواهد بود.
4- معيارهاي اعطاء نشان
ويژگيها و معيارهاي اصلي اعطاء نشان بطور ساليانه از سوي كميته تعيين و اعلام مي گردد. برخي از معيارهاي اعطاء نشان عبارتند از:
- نداشتن مواد افزودني شيميايي سنتتيك
- به حداقل رساندن ميزان كالري فرآورده از طريق كاهش مصرف كربوهيدراتهاي ساده و چربي ها
- به حداقل رساندن تركيبات و عوامل خطرساز از قبيل اسيدهاي چرب ترانس و اشباع و...
- استفاده از مواد افزودني و اوليه طبيعي و ارگانيك
- توليد بهداشتي و صنعتي فرآورده هاي سنتي
- عاري بودن فرآورده از سموم قارچي ، باقي مانده سموم دفع آفات نباتي و داروهاي دامپزشكي و عوامل آلودگي بيولوژيك
- بكارگيري سازوكارهاي بهبود ارزش تغذيه اي فرآورده
٥- وظايف كميته اعطاء نشان
٥-١- اعلام اولويت هاي اعطاء نشان در هر سال به معاونت غذا و دارو براي اعلان عمومي
٥-٢- بررسي درخواست متقاضيان دريافت نشان و تائيد محصولات غذايي و آشاميدني كه داراي ويژگيهاي منطبق با معيارهاي ايمني و سلامت باشند.
٦- نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت
مراحل ارزیابی و اعطاء نشان به شرح زیر می باشد:
6-1- تکمیل فرم شماره1 مبنی بر درخواست دریافت نشان برای فرآورده مورد نظر توسط واحد تولیدی و ارائه آن به دانشگاه علوم پزشکی ذیربط به همراه مستندات و مدارک معتبردال بر تولید فرآورده ایمن و سالم و داراي ويژگي خاص كه فرآورده مورد تقاضا را شايسته دريافت نشان مي نمايد .
6-2- تکمیل فرم شماره 1 توسط دانشگاه علوم پزشکی ذیربط با توجه به سوابق نظارتي واحد توليدي و فرآورده مورد نظر و ارسال آن به اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی.
تبصره1: دانشگاه علوم پزشکی ذیربط باید شرایط تولید ، سوابق کنترل کیفیت و شکایات واصله در خصوص
فرآورده مورد تقاضا برای دریافت نشان ایمنی و سلامت را بررسی و مورد کارشناسی قرار داده و فرم درخواست را به همراه سوابق حداكثر پس از 15 روز از زمان دريافت به اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ارسال نماید.
تبصره 2: اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی می تواند درصورت نیاز برای ارزیابی واحد تولیدی و فرآورده مورد تقاضا راسا اقدام نماید.
6-3- اداره كل نظارت برمواد غذايي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي فرم درخواست و سوابق ضمیمه را که از سوی دانشگاه علوم پزشکی ذیربط ارسال گردیده است در کمیته ای متشکل از مــعاون برنامه ريزي، رئیس اداره غــذایی و آشامیدنی و رئيس اداره برنامه ریزی اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ، رئیس آزمایشگاه غذا اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو ، دو نفر از كارشناسان اداره كل نظارت برمواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مرتبط با موضوع، يك كارشناس از معاونت سلامت، يك كارشناس از موسسه استاندارد درتحقيقات صنعتي ايران و يك كارشناس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و به رياست دبیر کمیته اعطاء نشان بررسي و در صورت تاييد حداكثر تا يكماه پس از زمان دريافت پرونده را به کمیته اعطاء نشان ارجاع نمايند.
6-4- بررسی نهایی صلاحیت فرآورده برای دریافت نشان توسط کمیته اعطاء نشان ایمنی و سلامت صورت گرفته و در صورت احراز شرایط نسبت به تایید آن براساس فرم شماره2 اقدام مي گردد.
تبصره 1: گواهی نشان ایمنی و سلامت فرآورده پس از تایید کمیته اعطاء نشان با امضاء مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق فرم شماره 3 با اعتبار 2 سال صادر می گردد. تبصره ٢: نحوه تمديد اعتبار گواهي نشان صادره با رآي و نظر كميته اعطاء نشان خواهد بود. تبصره ٣: تولیدکنندگان فرآورده های غذایی و آشامیدنی پس از دریافت گواهی نامه نشان اجازه دارند نگاره این نشان را بر روی برچسب فرآورده مورد نظر درج نمایند.

تبصره ٥: تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده در این آيين نامه اجرایی بر عهده کمیته اعطاء نشان خواهد بود