نمونه سوالات کتاب ((شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی)) 2

از وبلاگ اطلاعات نوین گردشگری و هتلداری استاد یوسف بیدخوری کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران و کارشناس مسئول نظارت بر واحد های اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی ‘صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و مدرس جهانگردی و هتلداری

1- ازديدگاه سازمان جهاني جهانگردي كدام مورد جزء  گردشگران محسوب نمي شوند :

الف- ديپلمات ها □    ب- شركت كنندگان در فستيوال هاي ورزشي      □ج- ديدار كنندگان اقوام و فاميل      □    د- بازرگانان □

 

 

2- مقر سازمان جهاني جهانگردي((UNWTO كجاست؟

الف- پاريس □  ب- رم □      ج- مادريد□      د- آتن□

3- واحد اقامتي كه معمولا به صورت طولاني تري در اختيار گردشگران قرار داده مي شود چه نام دارد؟

الف- متل □ ب- پانسيون □     ج- مهمانپذير  □      د- هتل□

 

4- مازلو كدام  نظريه را براي نشان دادن انگيزه سفر گردشگران مطرح نموده است ؟

الف- فرار و جستجو □  ب- هرم نيازها □ ج- آشنايي- بيگانگي  □   د- گردشگران درون گرا و برون گرا □

5- منظور از Peak season در گردشگري ، فصلي است كه :

الف- بيشترين تقاضا □ ب- كمترين تقاضا □      ج- ارزان ترين بليت  □  د- ارزان ترين هتل براي سفر وجود دارد □

 

6-  تفكيك ناپذيري (inseparability )خدمات گردشگري  اشاره دارد به اين كه :

الف- استانداردهاي كيفي محصولات گردشگري در زمان هاي مختلف با هم متفاوت است□                 

 ب- ارايه خدمت به هرمشتري با مشتري ديگر تفاوت دارد □                          

ج- خدمات را نمي توان به عنوان اقلامي از موجودي در انبار گذاشت□           

  د- توليد و مصرف خدمات همزمان است □

 

7- به پروازهاي دربستي  گفته مي شود :

الف- Scheduled service □   ب- Charter service  □  ج-  Tourism generator □    د- Market segmentation □

 

8- معادل(زودگذر بودن)  به عنوان يكي از ويژگي هاي خدمات گردشگري كدام است :

الف- intangibility  □                   ب- inseparability  □                          

ج- perishability  □                           د- heterogeneity □

 

 

9-  به كسي  كه بين دو يا چند مكان سفر كند چه گفته مي شود ؟

الف- گردشگر □  ب- بازديدكننده□  ج - مسافر  □    د- همه موارد □

 

10- كدام مورد از ويژگي هاي صنعت گردشگري محسوب نمي شود .

الف- كاربربودن □  ب- فصلي بودن□      ج- چتري بودن  □      د- قابل ذخيره بودن □

 

۱1-  ديدگاه تقسيم بندي گردشگران به گردشگران سازماندهي شده و غير سازماندهي شده(سرگردان ) از كيست؟

الف- مازلو □  ب- كوهن□     ج- پلاگ  □      د- هادمن □

 

۱2- كدام منطقه از جهان بر اساس تقسيم بندي سازمان جهاني جهانگردي، بيشترين تعداد گردشگران  بين المللي را دارد؟

الف- اروپا□  ب- آسيا □     ج- آفريقا□   د- آمريكا □

 

13- بر اساس نظر كوچران كدام مورد جزء زيرمجموعه گردشگري سلامت مي باشد؟

الف- درماني □  ب- پيشگيرانه □     ج- پزشكي  □      د- همه موارد □

 

14- بر اساس تئوري تخته پرش در تحليل انگيزه هاي سفر به ترتيب كدام مراحل را گردشگر طي مي كند؟

الف-  يكپارچگي- رهايي- متحرك سازي-بازگشت به وطن – الحاف - غفلت □ 

ب-      يكپارچگي- رهايي- متحرك سازي- غفلت – الحاف - بازگشت به وطن □  

ج-      الحاف - رهايي- متحرك سازي- غفلت – يكپارچگي - بازگشت به وطن  □     

 د- متحرك سازي - رهايي- يكپارچگي - غفلت – الحاف - بازگشت به وطن □

 

15- مسافرت هايي كه به منظور بازديد از اماكني كه در گذشته در آن خاطراتي داشته اند انجام مي شود چه نام دارد؟

الف-  عصر نوين □  ب- نوستالژيك □     ج- فرهنگي   □      د- ماجراجويانه □

 

16- بر اساس پيش بيني UNWTO تعداد گردشگران بين المللي در سال2020چند نفر است:

الف-  500  ميليون نفر □  ب- 700  ميليون نفر □      ج- 1 ميليارد نفر□      د- بيش از5/1 ميليارد نفر □

 

17- كداميك از سازمان هاي بين المللي در زمينه جهانگردي فعاليت مي كند .

الف- ECO       ب-     FAO □            ج  -   WHO  □               د -   UNWTO □

 

18- ازديدگاه سازمان جهاني جهانگردي جهانگرد به كسي گفته مي شود كه :

الف- كسي كه با هواپيما مسافرت مي كند □                ب- كسي كه در هتل اقامت مي كند      □

ج- كسي كه با هدف تفريح سفر كند      □                 د- كسي كه حداقل يك شب اقامت كند □

 

19- منظور از leakage در گردشگري  چيست؟

الف- نشت درآمدها □  ب2- جذب درآمدها □    ج- انتقال درآمدها  □      د- هزينه كردن مناسب درآمدها□

 

20- در كدام رويكرد برنامه ريزي گردشگري بر اساس ديدگاه بوم شناختي تصميم گيري مي شود؟

الف- منفعت گرايي □    ب- اقتصادي – صنعت گرا □      ج- كالبدي- فضايي  □      د- جامعه گرا □

 

21- هدف اصلي .................. فراهم ساختن معيشتي بادوام و امن است كه در آن تقليل منابع ، تخريب زيست محيطي ، انقطاع فرهنگي و ناپايداري اجتماعي به حداقل برسد.

الف- رويكرد توسعه پايدار □  ب- رويكرد منفعت گرايي □      ج- رويكرد جامعه گرا□     د- رويكرد كالبدي- فضايي □

 

۲۲-سيستم گردشگري مورد نظر ماتيسون وال كه متشكل از سه عامل پويا و ايستا و تبعي مي باشد منظور از عامل تبعي كدام است؟

الف-گردشگر □ب-مقصد□ ج-اثرات گردشگري□ د- همه موارد□

 ۲۳-   perishability  در خدمات گردشگري  اشاره دارد به اين كه :

الف- استانداردهاي كيفي محصولات گردشگري در زمان هاي مختلف با هم متفاوت است□                 

 ب- ارايه خدمت به هرمشتري با مشتري ديگر تفاوت دارد □                          

ج- خدمات را نمي توان به عنوان اقلامي از موجودي در انبار گذاشت□           

  د- توليد و مصرف خدمات همزمان است □

 ۲۴- اجزاي سيستم گردشگري مورد نظر ليپر كدام است؟

الف-گردشگران □ب- عناصر جغرافيايي□ ج-صنعت گردشگري □د- همه موارد□

۲۵- منظور از "CRS" در گردشگري ، چيست؟

الف- سيستم محاسبه ماهواره اي □ ب- سيستم رزرو كامپيوتري □      ج- سيستم جهاني توزيع  □     د- سيستم ارتباط با مشتري □

 ۲۶-كدام ديدگاه ، سيستم گردشگري را متشكل از چهار جزء بازار ـ سفر ـ مقصد  و بازاريابي مي داند؟

الف-ميل و موريسون  □ب-ماتيسون و وال   ج-گان □د-ليپر□

۲۷ـ كدام مورد جز، روساخت هاي گردشگري است؟

الف-حمل ونقل  □ب-تامين انرژي □ج-بهداشت □د-اقامتگاه ها□

۲۸- واحد اقامتي كه معمولا به صورت طولاني تري در اختيار گردشگران قرار داده مي شود چه نام دارد؟

الف- متل □  ب- پانسيون □      ج- مهمانپذير  □      د- هتل□

۲۹- كدام نوع از انواع حمل ونقل بيشترين سهم را در جابجايي گردشگران بين المللي  در جهان دارد؟

الف- آبي □  ب- ريلي □      ج- جاده اي  □      د- هوايي□

۳۰ - الگوي رنجش ساكنين و تعيين مراحل شعف ، بي تفاوتي ، رنجش ،خصومت و بيگانه هراسي  در روابط ميهمان و ميزبان از كيست؟

الف-داكسي □  ب- يرنز □      ج- شارپلي  □      د- لومسدن□

۳۱- کدام نظریه پرداز در خصوص واکنش جامعه میز بان ۵ عنصر ساختار شکنی فرهنگی - احیاء - نگهداری حد و مرز - در خود فرو رفتن ومقاومت را مطرح می کند؟

الف-داكسي □  ب- يرنز □      ج- دوگان  □      د- لومسدن□

۳۲- توسعه پایدار بر پایداری کدام جنبه ذیل تاکید دارد؟

الف- اجتماعی  □ب- محیطی  □ ج- اقتصادی  □ د- همه موارد □

۳۳- كدام مورد به ويژگي هاي مقصد سفر مربوط مي شود ؟

الف- Pull Factor   ۴  □ Push Factor ۳ □   Hybrid Travel د  □     Travel  Incentive □

 

۳۴- مسافرت هايي كه به منظور بازديد از طبيعت انجام مي شود چه نام دارد؟

1- Ecotourism  ۴       □  Rural Ttourism ۳     □   Adventur Tourism ۲  □       New Age Tourism □

۳۵- منظور از Peak season در گردشگري ، فصلي است كه :

1- بيشترين تقاضا □  2- كمترين تقاضا □  3- ارزان ترين بليت  □  4- ارزان ترين هتل براي سفر وجود دارد □

۳۶- گراندتور در كدام دوره تاريخي رايج بود :

1- عهد باستان □        2- رنسانس    □   3- انقلاب صنعتي   □       4- قرون وسطي □

۳۷-مسافرتها در دوره رنسانس عمدتا با چه هدف و انگيزه اي انجام مي شد ؟

1- به دست آوردن غذا □  2- كسب دانش □     3- زيارت  □  4- تفريح و گذرادن اوقات فراغت □

۳۸-مسافرتها در قرون وسطی عمدتا با چه هدف و انگيزه اي انجام مي شد ؟

1- به دست آوردن غذا □  2- كسب دانش □    3- زيارت  □  4- تفريح و گذراندن اوقات فراغت □

۲۹-دركدام نوع از گردشگري به امور ماوراءالطبيعه وكسب انرژي روحي توجه دارد؟ ؟

1- نوين □  2- ورزشي □      3- اكوتوريسم  □      4- ماجراجويانه □

۴۰- بر اساس تقسيم بندي سازمان جهاني جهانگردي كدام يك از موارد ذيل جزء گردشكران به حساب مي آيند؟ (1 نمره)

1- مهاجران موقت  □                2- مهاجران دايمي□      3- بازرگانان□       4- ديپلمات ها □

۴۱- در كدام مرحله از مراحل الگوي تخته پرش پروفسور جعفري درخصوص  بررسي انگيزه هاي سفر  شامل دو مرحله آشنايي و خدا حافظي است ؟(1 نمره)

1-  متحرك سازي □  2-  الحاق  □      3- غفلت□      4- يكپارچگي □

۴۲- كدام يك از ديدگاه هاي ذيل با توسعه گردشگري مخالف است؟(1 نمره)

1- ديدگاه جانبدارانه  □  2- ديدگاه محتاطانه   □      3- ديدگاه تطابق گرايانه  □      4- ديدگاه علمي و دانش محور □

۴۳-كدام مورد به ويژگي هاي گردشگر مربوط مي شود .

1- Pull Factor   ۴  □ Push Factor ۳ □   Hybrid Travel ۲  □     Travel  Incentive □نمونه سوالات (تاسیسات گردشگری) دوره مدیریت گردشگری 1