فرآيند و گردش كار صدور مجوز بند ب (دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي) در ایران

 

درخواست كتبي متقاضي به همراه ارائه مدارك و مستندات

موضوع ماده 4 فصل دوم دستور العمل دفاتر خدمات مسافرتي

بررسي مدارك و مستندات و سوابق در امور دفاتر

 

× در صورت نقص مدارك × اعلام نتيجه به متقاضي

در صورت دارا بودن شرايط كلي ماده 4 فصل دوم دستورالعمل

طرح در كميته فني دفاتر استان و تعيين صلاحيت تخصصي و حرفه اي متقاضي

(مصاحبه فني)

 

× در صورت عدم تاييد صلاحيت توان تخصصي × ابلاغ راي كميته به متقاضي

در صورت تاييد

صدور موافقت اوليه تاسيس دفتر و ارائه 3 ماه ملهت جهت تكميل پرونده بر اساس اولويت هاي ذيل:

1- ارائه نام و نشان (آرم)

2- معرفي مكان (حداقل 40 متر مجهز به سرويس بهداشتي و آبدارخانه) × بازديد كارشناس × گزارش بازديد

3- ارائه سربرگ پيشنهادي

4- ارايه پاسخ استعلام هاي صادره (حراست، عدم اعتياد ، سوء پيشينه ، تعيين صلاحيت ترافيكي اماكن نيروي انتظامي) جهت مدير و مكان پيشنهادي.

5- معرفي مدير فني بند ب (اخذ تاييديه كميته صلاحيت حرفه اي مديران فني – ارائه پاسخ استعلام ها :‌عدم اعتياد – سوء پيشينه و قرارداد كاري حداقل يكساله بر اساس قانون كار با بيمه ، حراست)

6- طراحي و معرفي وب سايت مناسب

7- ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ پنجاه ميليون ريال در وجه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

8- تجهيز دفتر / شركت

نكته مهم :‌ چنانچه متقاضي نسبت به ارائه و تكميل مدارك فوق ظرف مدت 3 ماه روز شمار اقدام ننمايد ، طبق ماده 5 دستور العمل تاسيس و نظارت بر فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي موافقت اوليه صادره بي اثر و لغو خواهد شد.

بازديد تجهيزاتي مسئول امور دفاتر از نحوه تجهيز و چيدمان امكانات

ارائه گزارش به معاونت گردشگري جهت صدور مجوز فعاليت

در صورت تاييد

صدور مجوز موقت بهره برداري

صدور پروانه بهره برداريمقاله هایی در باره این موضوع

1 مشخصات دروس دوره پذیرش گری
2 مشخصات دروس راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
3 مشخصات دروس مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
4 نمونه سوالات (تاسیسات گردشگری) دوره مدیریت گردشگری 4