عناوين و ساعات درسي دوره مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري در ایران

منبع مطلب
 

رديف

عنوان درس

كد درس

تعداد ساعات

1

شناخت صنعت گردشگري

01- 101

34

2

آشنايي با ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري

02-101

17

3

عمليات و برنامه ريزي سفر

03-101

34

4

بازاريابي و فروش در دفاتر خدمات مسافرتي

04-101

34

5

زبان انگليسي تخصصي

05-101

34

6

مكاتبات تخصصي زبان انگليسي

06-101

17

7

تسهيلات سفر

07-101

8

8

آشنايي با قوانين و مقررات مسافرت هاي هوايي و  صدور بليطهاي مربوطه

08-101

34

9

الگوهاي رفتاري در گردشگري

09-101

8

10

مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري

010-101

8

11

سمينارهاي تخصصي

11-101

8

12

كارورزي

12-101

60

 

جمع

ـــ

296

 

مقاله هایی در باره این موضوع

1 فرایند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
2 فرآيند و گردش كار صدور مجوز بند ب
3 مشخصات دروس دوره پذیرش گری
4 مشخصات دروس راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي
5 مشخصات دروس مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
6 نمونه سوالات (تاسیسات گردشگری) دوره مدیریت گردشگری 4