Anuga2013

برگزاری نمایشگاه موادغذایی در کلن - آلمان 

شروع در روز شنبه :

1392-07-13   برابر با  05 اکتبر 2013

خاتمه در روز چهارشنبه :

1392-07-17 برابر با 09 اکتبر 2013

متراژ غرفه ها 12 مترمربع تعیین شده و

جهت مشارکت و اختصاص غرفه در نمایشگاه و یا بازدید از نمایشگاه با شماره های 22662835  و     21912442 تماس بگیرید .

http://www.anuga.com/en/anuga/home/index.php

جهت ترتیب تور و برنامه بازدید گروهی یا فردی با سایت سفره خونه تماس برقرار نمایید تا به هیئت های اعزامی معرفی و ملحق شوید .